Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), który w sklepie internetowym zawarł umowę sprzedaży produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
  2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
  3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: Genway, ul. Chopina 37, 09-402 Płock, lub na adres e-mail: sklep@genway.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Towar, z dopiskiem „ZWROT”, należy odesłać lub przekazać na adres: Genway, ul. Chopina 37, 09-407 Płock, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Za takie czynności uważane są działania możliwe do wykonania jak przy zakupie danego towaru w sklepie stacjonarnym.
  9. Zwracany towar jest otwierany i sprawdzany z jednoczesnym nagraniem procesu otwarcia przez system monitoringu. Osoby przyjmujące zwroty ocenią stan produktu i jego kompletność. W przypadku stwierdzenia niezgodności z towarem pierwotnie wydanym, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Towaru.
  10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takim towarem będzie w szczególności monitor przystosowany przez serwis Genway do sterowania bramą i inny sprzęt przystosowywany do indywidualnych wymagań konsumenta.