Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa

Obowiązkowo w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 r nr 0 poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r.), które zmienia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690), w jednym z paragrafów mówi, że: „Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.” (rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna, § 192a). Zapis ten z pewnością ma znaczenie dla projektantów, deweloperów oraz firm modernizujących mieszkania.

System Przywoławczy KALER dzięki swojemu bezprzewodowemu charakterowi, pozwala na szybką instalację zarówno w budowanym jak i modernizowanym mieszkaniu.

W toalecie publicznej dla osób niepełnosprawnych

Typowa instalacja w pojedynczej toalecie składa się z następujących urządzeń:

  • przycisk przywoławczy (pociągany lub naciskany) przy ubikacji,
  • przycisk przywoławczy (pociągany lub naciskany) przy umywalce,
  • przycisk anulowania przywołania montowany wewnątrz przy drzwiach,
  • sygnalizator optyczno-akustyczny wskazujący pomieszczenie, montowany od zewnątrz nad drzwiami toalety

Każdą toaletę łączy się z bezprzewodową centralą (wyświetlaczem komunikatów przywoławczych). Centrala znajduje się w pomieszczeniu w którym znajdują się osoby nadzorujące.